Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations.


Projekt GRAMAT (plný názov Research on innovative corrosion resistant gradient tubes for biomass power generation installations) je realizovaný s podporou grantu výskumného programu Európskej únie Research Fund for Coal and Steel (RFCS)  - Eur����psky v��skumný fond uhlia a ocele – v rámci grantovej zmluvy č. RFSR-CT-2013-00005.

Trvanie projektu: 07/2013 – 06/2017RFCS logo

Celková hodnota projektu:  2 341 852 EUR

Abstrakt:

Prudký nárast výroby energie  z obnoviteľných zdrojov núti výrobcov kotlov v miestach s agresívnym koróznym prostredím aplikovať  cenovo nevýhodné vysokolegované materiály aj napriek tomu, že teplota a tlak umožňuje pou��itie n��zkolegovaných materiály.

Hlavným cieľom projektu je nadobudnutie poznatkov nevyhnutných pre vývoj novej nízkonákladovej technológie výroby rúr z polotovaru s gradientným chemickým zložením po hrúbke, ktorý súčasne zabezpečí odolnosť voči creepov��mu zaťaženie (nízkolegovaný materiál – jadro rúry) a vysokoteplotným formám korózie (vysokolegovaný materiál –  plášť rúry). Gradientn�� rúry budú valcované na existujúcich výrobných zariadeniach z polotovaru vyrobeného unik����tnou technológiou odlievania.

19.12. 2014
Benteler_Homepage_Slider_Logo_Gruppe_02

GRAMAT Annual Meeting 2014 # 2

The Second Annual GRAMAT 2014 meeting was held in BENTELER, Germany. 17 partner representatives of consortium have participated on the meeting.

Zobraziť všetky aktuality