<!–:sk–>Partneri<!–:–><!–:en–>Partners<!–:–><!–:de–>Partner<!–:–>

Project coordinator: 

Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút (Slovakia) 

www.vuz.sk

Email contact: vuz@gramat.org

 

Project partners:

Benteler Tube Management GmbH (Germany)

www.benteler.com

Email contact: benteler@gramat.org

 

COMTES FHT a.s. (Czech republic)

www.comtesfht.com

Email contact: comtes@gramat.org

 

Foster Wheeler Energia Oy (Finland)

www.fwc.com

Email contact: fosterwheeler@gramat.org

 

TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (Finland)

www.vtt.fi

Email contact: vtt@gramat.org

 

Železiarne Podbrezová a.s. (Slovakia)

www.zelpo.sk

Email contact: zeleziarnepodbrezova@gramat.org

 

ŽĎAS, a.s. (Czech republic)

www.zdas.cz

Email contact: zdas@gramat.org